Woman reading web policies

Návštěvní řád

Vážení zákazníci,

Avion Shopping Park je nákupní centrum, jehož cílem je poskytnout příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete cítit dobře a kam se budete rádi vracet. Abychom mohli tyto cíle naplnit, stanovili jsme pravidla uvedená v tomto návštěvním řádu, která je nutno dodržovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký a příjemný pobyt v našem nákupním centru.

Ve všech prostorách nákupního centra není dovoleno:

 • provádět propagační, nadační, průzkumové a reklamní akce nebo srazy, provozovat hudební představení nebo komerční filmování a fotografování bez souhlasu správy nákupního centra,

 • provádět podomní prodej, žebrat, sedat a lehat na zem, lehat a spát na lavičkách,

 • kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo vyhrazené prostory a používat otevřený oheň,

 • konzumovat alkoholické nápoje mimo vyhrazené prostory restaurací a kaváren,

 • vstupovat ve znečištěném oblečení, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,

 • vnášet toxické, jedovaté nebo zapáchající látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo hořlaviny I. třídy,

 • jezdit na kole, koloběžkách, in-line bruslích, skateboardech či hoverboardech a obdobných prostředcích,

 • poškozovat nebo ničit majetek nákupního centra, manipulovat s jakýmkoliv jeho vybavením, včetně všech technických a technologických zařízení, dále pak vykonávat jakoukoliv činnost, která ohrožuje zdraví a bezpečnost osob, které se v něm nacházejí, bezpečnost majetku centra, včetně psaní nápisů a graffitů, poškozovat nebo konzumovat zeleň (rostliny, keře, stromy),

 • parkovat vozidla na parkovištích za jiným účelem, než je návštěva nákupního centra, nebo v době jeho uzavření,

 • zneužít prostředků požární ochrany (ruční hasicí přístroje, hlásiče apod.),

 • nechat volně pohybovat zvířata, především pak psy bez držení na vodítku a bez náhubku.

Další ustanovení návštěvního řádu:

 • v případě evakuace obchodu, nákupního centra nebo nouzové situace je každá osoba v nákupním centru povinna dodržovat pokyny a instrukce zodpovědných osob, bezpečnostní služby a instrukcí vysílaných v místním rozhlase,

 • správa nákupního centra nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem druhých osob,

 • vybrané prostory nákupního centra jsou monitorovány bezpečnostní službou a nahrávány kamerovým systémem,

 • budete-li potřebovat pomoc nebo zpozorujete-li podezřelou činnost, kontaktujte neprodleně bezpečnostní službu nákupního centra nebo policii,

 • návštěvníci obchodního centra jsou povinni řídit se návštěvním řádem a pokyny pracovníků bezpečnostní služby.

Návštěvní řád je dále k dispozici na www.avion.cz.

V Ostravě dne 11. 1. 2019.

Správa obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV