avion_ostrava_image Autosalon pravidla

Pravidla soutěže Benzin na rok zdarma

Pravidla soutěže Benzin na rok zdarma

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže „Benzin na rok zdarma“ (dále jen „Soutěž“), která je určena návštěvníkům Avion Shopping Parku Ostrava na území České republiky.

1.2. Soutěž probíhá v souladu s pravidly stanovenými v tomto dokumentu (dále jen "Pravidla") a v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

1.3. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Soutěž ve vztahu k účastníkům Soutěže na území České republiky. Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.

1.4. Soutěž je pořádaná s cílem propagovat obchodní značku Pořadatele a Partnera Soutěže a motivovat k návštěvě Centra.

2. Pořadatel a organizátor Soutěže

2.1. Pořadatelemsoutěže je společnost Ingka Centres Ostrava s. r. o., IČO: 107 08 898, DIČ: CZ10708898, se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika (dále jen „Pořadatel“).

2.2. Pořadatel pověřil zajištěním organizačního provedení Soutěže společnost Profeel agency s.r.o., IČO: 07187726, DIČ: CZ07187726, se sídlem Vyvýšená 371/21, 711 00 Ostrava (dále jen „Organizátor“).

2.3. Partnerem Soutěže je síť čerpacích stanic PRIM, provozována společností PETRA s.r.o., Podleská 1546/1a, 104 00 Praha 10, IČO: 26496178 (dále jen „Partner Soutěže“).

3. Termín a místo konání Soutěže

3.1. Soutěž probíhá v rámci marketingové akce Autosalon v Avionu ve dnech od 8. 6. 2023 do 18. 6. 2023 vždy od 09:00 do 21:00 hod. (dále jen „Doba konání“);

3.2. Vyhodnocení Soutěže realizuje Organizátor soutěže pod dohledem Pořadatele dne 19. 6. 2023.

3.3. Soutěž probíhá v prostorách nákupní galerie obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava (dále jen „Centrum“).

4. Podmínky účasti v Soutěži

4.1. Účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, která navštíví obchodní centrum Avion Shopping Park Ostrava a která současně splní všechny následující podmínky:

(a) navštíví Avion Shopping Park Ostrava v době konání akce Autosalon 8.-18. 6. 2023 od 09:00 do 21:00 hod.

(b) je starší 18 let a je plně svéprávná;

(c) na Avion Infostánku v Centru si vyzvedne soutěžní leták;

(d) vyplní odpověď na soutěžní otázku;

(e) vyplní kontaktní údaje, na základě kterých bude v případě výhry kontaktována;

(f) správně vyplněný leták vhodí do připraveného osudí umístěného na Infostánku v Centru.

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, stejně jako společnosti podílející se na provozu a chodu Centra. Soutěže se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, jakož i osoby rodině příbuzné s těmito osobami. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, jakákoli výhra nebude předána.

4.3. Do Soutěže nebude zařazen nebo z ní bude vyloučen Účastník, který neuvede veškeré požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně nebo nečitelně nebo který nebude souhlasit s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv podmínky účasti v této Soutěži.

5. Mechanika Soutěže

5.1. Pro účast v Soutěži je nutné během Doby konání Soutěže navštívit Centrum a:

(a) na Avion Infostánku si vyzvednout soutěžní leták;

(b) odpovědět na soutěžní otázku: „Jak se jmenuje značka čerpací stanice, která již brzy otevírá v areálu Avion Shopping Parku?“ a odpověď na soutěžní otázku vepsat do soutěžního letáku;

(c) vyplnit kontaktní údaje, na základě kterých bude Účastník v případě výhry kontaktován: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo;

(d) správně vyplněný soutěžní leták vhodit do označeného losovacího boxu u Avion Infostánku.

6. Výhra v Soutěži

6.1. Výhrou v soutěži je 1 ks dárkové karty (tzv. RFID tankovací karta) na 50 (padesát) litrů pohonných hmot měsíčně po dobu 12 (dvanácti) měsíců v čerpací stanici PRIM v areálu Avion Shopping Parku Ostrava, Rudná 3114/114, 700 30 Ostrava (dále jen „Výhra“), a to za těchto podmínek

(a) Výhra opravňuje čerpat 50 litrů pohonných hmot měsíčně zdarma, které mohou být čerpány v několika transakcích;

(b) Výherce má možnost vybrat si ze dvou druhů pohonných hmot: z benzínu Natural 95 nebo Diesel;

(c) Výhra je každý měsíc své platnosti vždy v 1. pracovní den v měsíci nabíjena na 50 litrů pohonné hmoty, a to po dobu 12 měsíců;

(d) Výhra je platná od 1. 7. 2023 a platnost Výhry končí 30. 6. 2024. Platnost Výhry není možné měnit;

(e) pokud Výherce v daném měsíci nevyčerpá limit 50 litrů pohonných hmot, nevyčerpané pohonné hmoty propadají Partnerovi soutěže, tj. nevyčerpaný zůstatek pohonných hmot je každý měsíc své platnosti vždy poslední den v měsíci vynulován;

(g) čerpání Výhry není závislé na identifikaci Výherce, tj. Výhra není vázána na jméno Výherce;

(h) Výhru lze uplatnit pouze na čerpací stanici PRIM, Partnera Soutěže, v areálu Avion Shopping Parku Ostrava;

6.2. Podmínkou pro předání Výhry Výherci je správná odpověď na soutěžní otázku a kompletní a správné vyplnění kontaktních údajů v soutěžním letáčku.

6.3. Čerpání Výhry je dobrovolné; v případě, že si Účastník Výhru nepřevezme, nebo pokud z důvodu absence součinnosti ze strany Účastníka nebude možné Účastníkovi Výhru předat, Výhra bez náhrady propadá a Účastník nemá nárok na žádnou kompenzaci ani jiné plnění ze strany Pořadatele, Organizátora ani Partnera Soutěže.

7. Průběh Soutěže a předání Výhry

7.1. Do Soutěže bude zařazen Účastník splňující všechny stanovené podmínky.

7.2. Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že konkrétní Účastník vhodí do losovacího boxu více soutěžních letáků na své jméno, budou ostatní letáky odevzdané tímto konkrétním Účastníkem ze Soutěže vyloučeny a do slosování bude zahrnut pouze jeden z těchto soutěžních letáků Účastníka.

7.2. Pořadatel v Soutěži odmění 1 (jednoho) Výherce splňujícího všechny stanovené podmínky pro poskytnutí Výhry.

7.3. Výhercem se stane Účastník, který bude vylosován pomocí náhodného výběru z losovacího boxu a na jehož soutěžním letáku bude správná odpověď na soutěžní otázku a kompletní a správné vyplnění kontaktních údajů v soutěžním letáku.

7.4. Výherce Soutěže bude zveřejněn prostřednictvím Pořadatele na webových stránkách www.ostrava.avion.cz od 20. do 26. 6. 2023 a k předání Výhry bude výhercei vyzván e-mailovou zprávou adresovanou na e-mailovou adresu, kterou výherce jako Účastník Soutěže Pořadateli sdělil.

7.5. K převzetí Výhry je podmínkou osobní vyzvednutí Výhry na Správě Centra v prostorách Avion Shopping Parku Ostrava na adrese Rudná 3114/114, 700 30 Ostrava, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy Pořadatel výherci odešle e-mailovou zprávu dle odst. 7.4 tohoto článku Pravidel. Při předání Výhry je Výherce povinen předložit průkaz totožnosti.

7.6. Výherce může být zveřejněn na webových či facebookových stránkách Avion Shopping Park Ostrava, popř. i v jiných médiích či komunikačních materiálech dle uvážení Pořadatele a Organizátora soutěže.

7.7. V případě, že by se výhercem Soutěže měla stát osoba, která nesplňuje předpoklady Účastníka dle čl. 4.2. těchto Pravidel, nebude jí Výhra předána; v takovém případě bude namísto této osoby v souladu s těmito Pravidly vylosován jiný Účastník splňující podmínky účasti v Soutěži.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

8.1. Pořadatel neodpovídá za správnost údajů v registraci Účastníka a při vyplnění soutěžního letáku. Nebudou-li údaje uvedené Účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální, nenese za to Pořadatel odpovědnost.

8.2. Úplná pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po Dobu konání k dispozici na internetových stránkách Centra www.ostrava.avion.cz a na Avion infostánku umístěném v Centru.

8.3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit Pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Avion Shopping Park Ostrava.

8.4. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže Účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se posuzuje a s konečnou platností řeší jen Pořadatel. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Účastníka, který porušil její Pravidla.

8.5. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané výherci. Záruční a další podmínky vztahující se k Výhře se řídí podmínkami Partnera Soutěže a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.6. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob. Pořadatel neodpovídá za vady Výhry ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním Výhry. Reklamace Výhry je vyloučena. Pořadatel neposkytuje záruku na Výhru. Záruční a další podmínky vztahující se k Výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů; v případě stížností na kvalitu Výhry pořadatel doporučuje Účastníkům obrátit se na Partnera Soutěže, provozovatele čerpacích stanic PRIM.

8.7.Do Soutěže nebudou zařazeni ti Účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně vyplní soutěžní leták. Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání Výhry. Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených ze soutěžních kupónů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží.

8.8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka, jehož jednání v rámci Soutěže bude naznačovat snahu o získání výhry jakýmkoliv nepoctivým způsobem, nebo způsobem odporujícím účelu a principu Soutěže.

8.9. Účast v Soutěži ani Výhru není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění.

8.10. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výhry.

9. Souhlas s Pravidly a ochrana osobních údajů

9.1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

9.2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pouze za účelem účasti v Soutěži, předání Výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Pořadatele a Organizátora, a případně k dalším účelům, pokud k nim Pořadatel získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude Účastník vždy informován.

9.3. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

9.4. Udělí-li Účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu Účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

9.5. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Pořadatelem.

9.6. Pro účast v Soutěži a předání Výher provádí zpracování osobních údajů v postavení správce Pořadatel a zpracovává: jméno a příjmení, adresu pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo a případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly a pro předání Výher výherci.

9.7. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím.

9.8. Kategorie možných příjemců osobních údajů: Organizátor, osoby poskytující poradenství a služby Pořadateli či Organizátorovi, Partner Soutěže. Účastník tímto uděluje souhlas s předáním osobních údajů Organizátorovi za účelem předání Výher či Partnerovi Soutěže za účelem realizace plnění Výhry.

9.9. Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.10. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

9.11. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

9.12. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.

V Ostravě, dne 7. června 2023

Soutěžní leták

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024