Pravidla soutěže Ukaž, co tě baví

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže „Ukaž, co tě baví“ (dále jen „Soutěž“), která je určena návštěvníkům Avion Shopping Parku Ostrava na území České republiky.

1.2. Soutěž probíhá v souladu s pravidly stanovenými v tomto dokumentu (dále jen "Pravidla") a v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

1.3. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Soutěž ve vztahu k účastníkům Soutěže na území České republiky. Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.

1.4. Soutěž je pořádaná s cílem propagovat obchodní značku Pořadatele a motivovat k návštěvě Centra.

2. Pořadatel Soutěže

2.1. Pořadatelem soutěže je společnost Ingka Centres Ostrava s. r. o., IČO: 107 08 898, DIČ: CZ10708898, se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika (dále jen „Pořadatel“).

3. Termín a místo konání Soutěže

3.1. Soutěž probíhá v rámci marketingové akce Ukaž, co tě baví v prostorách #SELFIE FACTORY ve dnech od 18. 8. 2023 do 3. 9. 2023 (dále jen „Doba konání“). Prostor #SELFIE FACTORY je v Avionu otevřen každý den vždy od 10:00 do 20:00 hod. Podmínka soutěže 4.1. d musí být splněna do 3. 9. 2023 23:59.

3.2. Vyhodnocení Soutěže realizuje Odborná porota soutěže pod dohledem Pořadatele dne 4. 9. 2023. 

3.3. Soutěž probíhá v prostorách nákupní galerie obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava v prostorách #SELFIE FACTORY v druhém podlaží vedle Saunia nad SEPHORA (dále jen „Centrum“) a na sociální síti Facebook a Instagram. 

4. Podmínky účasti v Soutěži

4.1. Účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, která navštíví obchodní centrum Avion Shopping Park Ostrava a která současně splní všechny následující podmínky:

(a) navštíví Avion Shopping Park Ostrava a prostor #SELFIE FACTORY v době konání kampaně Ukaž, co tě baví od 18. 8. 2023 do 3. 9. 2023  od 10:00 do 20:00 hod. 

(b) je starší 18 let a je plně svéprávná; soutěžící mladší než 18 let může soutěžit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel;

(c) vyfotí se nebo natočí video v prostorách #SELFIE FACTORY;

(d) fotografii nebo video umístí od 18. 8. 2023 do 3. 9. 2023 23:59. na sociální síti: 

  1. Instagram s označením účtu @avionshoppingparkova a hastagem #ukazcotebavi, kdy účastníkův účet na Instagramu musí být pro splnění podmínek nastaven jako veřejný; 

  2. Facebook pod soutěžní post

(dále jen „Soutěžní obsah“).

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, stejně jako společnosti podílející se na provozu a chodu Centra. Soutěže se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, jakož i osoby rodině příbuzné s těmito osobami. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, jakákoli výhra nebude předána.

4.3. Každý Účastník se může účastnit soutěže pouze jedenkrát. V případě více Soutěžního obsahu od jednoho uživatele se do vyhodnocení započítává tento uživatel jedenkrát se Soutěžním obsahem, který vložil Účastník jako první. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní obsah, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže.

4.4. Do Soutěže nebude zařazen nebo z ní bude vyloučen Účastník, který nebude souhlasit s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv podmínky účasti v této Soutěži.

5. Mechanika Soutěže

5.1. Pro účast v Soutěži je nutné během Doby konání Soutěže navštívit Centrum a: 

(a) vyfotit se nebo natočit video v prostorách #SELFIE FACTORY;

(b) fotografii nebo video ze #SELFIE FACTORY umístit na sociální síti Instagram s označením účtu @avionshoppingparkova a hastagem #ukazcotebavi nebo vložit do komentáře pod soutěžní post na Facebook.

(c) nejkreativnější fotografie nebo video Účastníka soutěže vybrané Odbornou porotou vyhrává.


6. Výhra v Soutěži

6.1. Výhrou v soutěži je 1 ks iphone 14, 128 GB (dále jen „Výhra“).

6.2. Čerpání Výhry je dobrovolné; v případě, že si Účastník Výhru nepřevezme, nebo pokud z důvodu absence součinnosti ze strany Účastníka nebude možné Účastníkovi Výhru předat, Výhra bez náhrady propadá a Účastník nemá nárok na žádnou kompenzaci ani jiné plnění ze strany Pořadatele Soutěže.

6.3. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou Výhru, než která je do Soutěže vložena.

7. Průběh Soutěže a předání Výhry

7.1. Do Soutěže bude zařazen Účastník splňující všechny stanovené podmínky.

7.2. Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. 

7.2. Pořadatel v Soutěži odmění 1 (jednoho) Výherce splňujícího všechny stanovené podmínky pro poskytnutí Výhry.

7.3. Výherce Soutěže bude zveřejněn prostřednictvím Pořadatele na webových stránkách www.ostrava.avion.cz od 4. 9. 2023 a k předání Výhry bude výherce vyzván soukromou zprávou adresovanou na Facebookový nebo Instragramový účet Účastníka, kterou výherce jako Účastník Soutěže Pořadateli předal.

7.4. K převzetí Výhry je podmínkou osobní vyzvednutí Výhry na Správě Centra v prostorách Avion Shopping Parku Ostrava na adrese Rudná 3114/114, 700 30 Ostrava, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy Pořadatel výherce osloví prostřednictví zpravy na Facebookovém nebo Instagramovém účtu. Při předání Výhry je Výherce povinen předložit průkaz totožnosti.

7.5. Výherce může být zveřejněn na webových stránkách nebo Facebookovém nebo Instagramovém účtu Avion Shopping Park Ostrava, popř. i v jiných médiích či komunikačních materiálech dle uvážení Pořadatele Soutěže.

7.6. V případě, že by se výhercem Soutěže měla stát osoba, která nesplňuje předpoklady Účastníka dle čl. 4.2. těchto Pravidel, nebude jí Výhra předána; v takovém případě bude namísto této osoby v souladu s těmito Pravidly vybrán odbornou porotou jiný Účastník splňující podmínky účasti v Soutěži.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

8.1. Úplná pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po Dobu konání k dispozici na internetových stránkách Centra www.ostrava.avion.cz, v #SELFIE FACTORY a na Avion infostánku umístěném v Centru.

8.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit Pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Avion Shopping Park Ostrava.

8.3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže Účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se posuzuje a s konečnou platností řeší jen Pořadatel. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Účastníka, který porušil její Pravidla.

8.4. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané výherci. Záruční a další podmínky vztahující se k Výhře se řídí podmínkami Partnera Soutěže a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.5. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob. Pořadatel neodpovídá za vady Výhry ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním Výhry. Reklamace Výhry je vyloučena. Pořadatel neposkytuje záruku na Výhru. Záruční a další podmínky vztahující se k Výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů; 

8.6. Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání Výhry. 

8.7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka, jehož jednání v rámci Soutěže bude naznačovat snahu o získání výhry jakýmkoliv nepoctivým způsobem, nebo způsobem odporujícím účelu a principu Soutěže.

8.8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka, jehož jednání v rámci Soutěže 

8.9. Účast v Soutěži ani Výhru není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění. 

8.10. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výhry.

9. Souhlas s Pravidly a ochrana osobních údajů

9.1. Účastí v Soutěži, tj. nahráním Soutěžního obsahu, vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

9.2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pouze za účelem účasti v Soutěži, předání Výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Pořadatele, a případně k dalším účelům, pokud k nim Pořadatel získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude Účastník vždy informován.

9.3. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

9.4. Udělí-li Účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu Účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

9.5. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Pořadatelem. 

9.6. Pro účast v Soutěži a předání Výher provádí zpracování osobních údajů v postavení správce Pořadatel a zpracovává: jméno a příjmení, adresu pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo a případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly a pro předání Výher výherci.

9.7. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Insagram a společností Meta. 

9.8. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím. 

9.9. Kategorie možných příjemců osobních údajů: Organizátor, osoby poskytující poradenství a služby Pořadateli. Účastník tímto uděluje souhlas s předáním osobních údajů za účelem předání Výher či Partnerovi Soutěže za účelem realizace plnění Výhry.

9.10. Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.11. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

9.12. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

9.13. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.

V Ostravě, dne 25. srpna 2023Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024