ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “ŠIFROVANÁ VÝZVA”

(dále jen „Pravidla“)

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:
Organizátorem soutěže je Avion Shopping Park Ostrava​ se sídlem Rudná 114, Ostrava - Zábřeh, Česká republika.

(dále jen „organizátor„)

POŘADATEL SOUTĚŽE:
Pořadatelem soutěže je společnost We Are Signature s.r.o. se sídlem Sokolovská 428/130, Praha
(dále jen „pořadatel„)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 24. 11. 2023 do 19. 12. 2023 do 23:59

 (dále jen „doba konání soutěže“)

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

MECHANIKA SOUTĚŽE:
Soutěž bude probíhat na Facebookovém profilu Pořadatele na adrese: www.facebook.com/avionostrava. Pro účast v soutěži musí soutěžící pod Facebook soutěžní příspěvek vložit komentář  se správnou odpovědí na soutěžní otázku. Komentář musí být umístěn pod Facebook soutěžní příspěvek - odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do vyhodnocení zařazeny. Každý soutěžící může vyhrát v jednotlivém kole soutěže pouze jedenkrát. V případě více komentářů od jednoho uživatele pod sebou se do vyhodnocení započítává tento uživatel jedenkrát. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

1. kolo → 24. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 23:59; soutěžní otázka: doplnit správné slovo do šifry: ”Vánoční kouzlo ztratilo se nám, na sněhové … míří rovnou k vám.”

2. kolo → 1.12. 2023 do 7. 12. 2023 do 23:59; soutěžní otázka: doplnit správné slovo do šifry: ”Kouzlo vánoční magické … otevírá, za nimi čekají Vánoce a kouzelná síla.”

3. kolo → 8.12. 2023 do 14. 12. 2023; soutěžní otázka: doplnit správné slovo do šifry: ”Za vánočním …. kouzlo našli jsme, teď přivolat Vánoce společně musíme.”

4. kolo → 15. 12. 2023 do 19. 12. 2023; soutěžní otázka: doplnit celé znění šifry včetně správných slov z kola 1. - 3.: “Vánoční kouzlo ztratilo se nám, na sněhové …. míří rovnou k vám. Kouzlo vánoční magické …. otevírá, za nimi čekají Vánoce a kouzelná síla. Za vánočním …. kouzlo našli jsme,
teď přivolat Vánoce společně musíme.”

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:
Pořadatel vkládá do soutěže: 

1.kolo - hlavní výhra: INTERAKTIVNÍ SOVA HEDVIKA, 4 ks dárkových poukázek do Avion Shopping Park Ostrava (1 ks v hodnotě 1 000 Kč)

2.kolo - hlavní výhra: MLUVÍCÍ MOUDRÝ KLOBOUK,  4 ks dárkových poukázek do Avion Shopping Park Ostrava (1 ks v hodnotě 1 000 Kč)

3.kolo - hlavní výhra: INTERAKTIVNÍ MLUVÍCÍ DOBBY,  4 ks dárkových poukázek do Avion Shopping Park Ostrava (1 ks v hodnotě 1 000 Kč)

4.kolo - hlavní výhra: LEGO Harry Potter 71043 Bradavický hrad

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. 

Po skončení 1.kola, 2. kola a 3. kola soutěže porota vybere 1 hlavního výherce, který získá hlavní výhru, a 4 další výherce, kteří získají poukázku do Avion Shopping Park Ostrava (každá poukázka v hodnotě 1 000 Kč).

Po skončení 4. kola soutěže porota vybere 1 hlavního výherce, který získá hlavní výhru. Ve 4. kole může vyhrát pouze ten soutěžící, který se zúčastnil všech kol soutěže (1. kolo, 2. kolo, 3. kolo a 4. kolo) a v těchto kolech správně odpověděl na soutěžní otázku. 

Výhry budou k vyzvednutí na Infostánku v Avion Shopping Park Ostrava do 5 pracovních dnů od ukončení jednotlivých kol soutěže. 

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
Každý výherce bude o výhře neprodleně informován komentářem pod výherním příspěvkem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výhra bude po dohodě s výhercem k vyzvednutí na Infostánku v Avion Shopping Park Ostrava do 5 pracovních dnů od ukončení jednotlivých kol soutěže. Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne odeslání komentáře nebo zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru. 

Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího, nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v pravidlech. Osobní údaje budou využity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

SOUHLAS S PRAVIDLY:
Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook a společností Meta. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Limited.

V Ostravě, dne 23.11. 2023 pořadatel soutěže Avion Shopping Park Ostrava s organizátorem soutěže agenturou We Are Signature s.r.o.


Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024