Vesmírné těleso - PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. POŘADATEL: INGKA Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 270 81 028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94824 (dále též „pořadatel“).

  2. ORGANIZÁTOR: INGKA Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 270 81 028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94824.

  3. NÁZEV SOUTĚŽE: Soutěž “Vesmírné těleso” (dále jen „soutěž“).

  4. DOBA TRVÁNÍ: v období od 11.9. do 29. 10. 2023

  5. MÍSTO KONÁNÍ: Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114, Ostrava – Zábřeh (dále jen „Avion Shopping Park“); v blízkosti Info stánku.

6. PODMÍNKY ÚČASTI:

6.1. Soutěže se mohou zúčastnit školní kolektivy, sdružení spolužáků, zájmové skupiny, které jsou součástí oficiálního školního nebo vzdělávacího zařízení. Kolektiv žáků, třída, sdružení (dále jen „účastník“) musí být oficiálně zastoupen pověřenou osobou zřizovatele či zástupcem účastníka, který musí být fyzickou osobou ve věku nejméně 18 let s trvalým pobytem na území ČR.

6.2. Předmětem soutěže je zaslání fotografie vlastnoručně vyrobeného exponátu, na který byly použity již jednou použité materiály a to buď již použitý papír nebo plast, který není dále upravený.

6.3. Soutěžní exponát musí vyobrazovat vesmírné těleso.

6. 4. Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jeden soutěžní exponát.

6. 5. Do soutěže budou zařazeny fotografie soutěžního exponátu, ke kterým bude připojen popis, které recyklované suroviny byly k výrobě exponátu použity a zaslané zástupcem účastníka na e-mail: kovarova@apicom.cz do 29. 9. 2023. 

6.6. Do těla e-mailu je potřeba dále uvést kontakt zástupce účastníka: jméno a příjmení, adresu školy, kroužku, sdružení, kontaktní telefon a e-mailovou adresu.

6.7. Příjem každého soutěžního e-mailu bude potvrzen odpovědním e-mailem. 

6.8. Soutěže se nelze účastnit opakovaně, každý účastník akce může zaslat pouze jeden soutěžní e-mail obsahující výše uvedené informace. 

6.9. Odborná porota složená ze zástupců pořadatele a Avion Shopping Park Ostrava vybere z došlých soutěžních e-mailů pět nejzdařilejších exponátů do 5. 10. 2023 (dále jen „vybrané exponáty“). Zástupce pořadatele následně vyzve zástupce účastníků, kteří vytvořili vybrané exponáty k fyzickému předání vybraných exponátů pořadateli. Ty budou následně vystaveny v prostorách nákupní galerie Avion Shopping Parku, kde pro vítěze bude moci hlasovat veřejnost.

6.10. Vybrané exponáty, které postoupí do finálového hlasování veřejnosti budou vystaveny v nákupní galerii Avion Shopping Park Ostrava od 13. do 29. 10. 2023.

6.11. Hlasování bude možné na základě hlasovacích lístků, které budou k dispozici ve stojanu v bezprostřední blízkosti vystavených exponátů.

6.12. Vyplněný hlasovací lístek bude nutné odevzdat do hlasovacího osudí, společně s osobními údaji hlasujícího a souhlasem s pravidly a podmínkami soutěže na infostánku nákupního centra AVION Shopping Park.

7.   Losování o hlavní výhry:  Pět vybraných soutěžních exponátů bude vystaveno k veřejnému hlasování o největší počet hlasovacích bodů. Jeden hlasovací bod = jeden platný hlasovací lístek, který bude umístěn v losovací urně. V soutěži se soutěží o tyto výhry:

  • 1x  produkty dle vlastního výběru z IKEA Ostrava v celkové hodnotě 30 000,- Kč 

  • 1x  produkty dle vlastního výběru z IKEA Ostrava v celkové hodnotě 20 000,- Kč 

  • 1x produkty dle vlastního výběru z IKEA Ostrava v celkové hodnotě 10 000,- Kč

Vyhlášení vítěze soutěže proběhne neveřejně. Došlé hlasovací lístky pro jednotlivé soutěžní exponáty budou sečteny a vyhodnoceny za přítomnosti marketingové manažerky AVION Shopping Parku. Soutěžní exponáty s nejvíce došlými platnými hlasy v pořadí 1., 2. a 3. místo obdrží výše uvedené ceny. Zástupci vítězů budou kontaktování Pořadatelem pro domluvení termínu předání výhry. Vyhodnocení soutěže proběhne v týdnu 30.10. – 5. 11. 2023.  Nevyzvedne-li si vítěz svoji výhru do 1. 2. 2024, zaniká jeho nárok na výhru a tato propadá pořadateli bez náhrady.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry

8.  PŘEDÁNÍ VÝHER: Výhry budou předány výhercům dle pravidel uvedených v bodě 7. těchto pravidel. S výherci kterékoli výhry bude sepsán protokol o předání výhry. Odmítnutí podpisu předávacího protokolu účastníkem se považuje za odmítnutí výhry, a tímto odmítnutím zaniká jeho nárok na výhru a tato propadá pořadateli bez náhrady.

Výherce může být zveřejněn na webových či facebookových stránkách Avion Shopping Park, popř. i v jiných médiích či komunikačních materiálech dle uvážení pořadatele soutěže.

9.  DALŠÍ PODMÍNKY:

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

b) Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

c) Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. 

d) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli této soutěže, jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel(ka), sourozenec a osoby jim blízké. Vyloučeni jsou také zaměstnanci všech prodejen Avion Shopping Parku.

e) Pořadatel nenese odpovědnost za kvalitu předaných výher a za jejich jakost a bezpečnost. Na reklamní zboží poskytnuté jako výhra v soutěži se nevztahuje záruka a jakákoli práva z vad takového zboží nebo vzniklá v jeho souvislosti není možné uplatnit vůči pořadateli.

f) Účastí v soutěži, konkrétně registrací (viz bod 6), vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

g) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webových stránkách www.ostrava.avion.cz. Zde je také po celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel. Informační e-mail pro účastníky soutěže je: avion.ostrava@ikea.com.

h) Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pouze za účelem účasti v soutěži, předání výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků pořadatele, a případně k dalším účelům, pokud k nim pořadatel získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude účastník vždy informován.

i) Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

j) Účastník soutěže účastí v soutěži rovněž vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů tak, že jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

k) Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze pořadatelem, resp. subjekty spolupracujícími s pořadatelem v rámci organizace soutěže, jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně. 

l) Pro účast v soutěži a předání výher provádí zpracování osobních údajů v postavení správce pořadatel a zpracovává: jméno a příjmení, adresu pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo a dále i zpodobnění na videozáznamu či fotografiích ze soutěže, jejího vyhodnocení, natočeného nebo jinak zaznamenaného profilu účastníka a z předání výhry, přičemž pořadatel je takové údaje a zpodobnění oprávněn užít i ve sdělovacích prostředcích, jako např. na webových stránkách, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele, propagačních a reklamních materiálech a pro ověření souladu s pravidly a pro předání výher výherci.

m) Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím.

n) Kategorie možných příjemců osobních údajů: pořadatel, osoby poskytující poradenství a služby pořadateli či partnerovi soutěže. Účastník tímto uděluje souhlas s předáním osobních údajů za účelem předání výher či za účelem realizace plnění výhry.

o) Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

p) Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

q) Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

r) Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV