BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ „SELFIE FACTORY“

1. Úvodní ustanovení

1.Toto bezpečnostní poučení obsahuje bezpečnostní pokyny pro návštěvníky Avion Shopping Parku Ostrava (dále jen „Centrum“), kteří využívají odpočinkovou zónu / SELFIE FACTORY umístěnou ve 2. podlaží Centra (dále jen „SELFIE FACTORY“).

2.SELFIE FACTORY je mimo jiné vybavena následujícím zařízením:
- Trampolína,
- Houpačka,
- Kulisová Mini-místnost,
- Vana,
- Třásně,
- Ostatní zařízení a vybavení

3.Jako u všech rekreačních a sportovních aktivit, i při použití vybavení SELFIE FACTORY existuje riziko úrazu. Pro snížení tohoto rizika na minimum, provozovatel Centra vyzývá uživatele SELFIE FACTORY k dodržování následujících bezpečnostních pravidel:

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.TRAMPOLÍNA:

-Nesprávné užívání trampolíny může vést k vážným úrazům,
-Před použitím trampolíny, je uživatel povinen zkontrolovat skákací plochu, případně chybějící či uvolněné části, a zda se na ni nenacházejí nečistoty či vylité tekutina,
-Trampolínu není možné používat, pokud je skákací plocha mokrá,
-Trampolínu smí používat vždy pouze jedna osoba,
-Trampolínu smí používat děti starší 3 let, a to pouze v přítomnosti osoby starší 18 let,
-Maximální nosnost trampolíny je 100 kg,
-Na trampolínu se vstupuje vždy bez bot,
-Uživatelé jsou povinni nejdříve se seznámit s technikou skákání a chováním skákací plochy, jsou dále povinni dbát na to, aby měli pohyb na trampolíně neustále pod kontrolou a neztráceli koordinaci,
-Uživatelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a nepřeceňovat své síly,
-Uživatelé nesmí provádět na trampolíně přemety,
-Uživatelé nesmí používat trampolínu při špatném osvětlení,
-Uživatelé jsou povinni dbát na to, aby se pod trampolínou a na skákací ploše nenacházely žádné předměty,
- V bezprostřední blízkosti trampolíny nesmí být uloženy osobní věci (kabelky, batohy apod.) ani jiné předměty,
- Během používání trampolíny je zakázáno jíst, pít, kouřit, jak rovněž mít cokoliv v ústech (žvýkačku, bonbon, lízátko apod.)
- Trampolínu není možné použít po požití alkoholu, léků či jiných návykových látek,
- Skákat lze pouze na skákací plochy trampolíny, mimo kryt rámu a pružin, na které se nesmí ani vstupovat,
-Přemisťovat trampolínu či jakkoli s ní jinak manipulovat je zakázáno.

2.HOUPAČKA:
- Nesprávné užívání houpačky může vést k úrazům,
- Před použitím houpačky, je uživatel povinen zkontrolovat sedací plochu, případně chybějící či uvolněné části, neporušená lana a zda se na ni nenacházejí nečistoty či vylité tekutiny,
- Houpačku smí používat vždy pouze jedna osoba,
- Houpačku smí používat děti starší 3 let a pouze v přítomnosti osoby starší 18 let,
- Maximální nosnost houpačky je 100 kg,
- Na houpačku není možné stoupat,
- Na houpačce se sedí uprostřed, s plnou vahou na sedadle,
- Z houpačky není možné slézat, pokud je v pohybu,
- Uživatelé, kteří aktuálně neužívají houpačku, jsou povinni zdržovat se mimo pohybující se zařízení,
- V bezprostřední blízkosti houpačky nesmí být uloženy osobní věci (kabelky, batohy apod.) ani jiné předměty,
- Během používání houpačky je zakázáno jíst, pít, kouřit, jak rovněž mít cokoliv v ústech (žvýkačku, bonbon, lízátko apod.)
- Houpačku není možné použít po požití alkoholu, léků či jiných návykových látek,
- Přemisťovat houpačku či jakkoli s ní jinak manipulovat je zakázáno.

3.KULISOVÁ MINI-MÍSTNOST:
- Nesprávné využití kulisové místnosti může vést k vážným úrazům, uživatelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti,
- Před využitím místnosti, je uživatel povinen zkontrolovat, zda nejsou části/plochy místnosti či její vybavení poškozené či znečištěné,
- Místnost smí používat vždy pouze jedna osoba,
- Místnost smí používat jen děti starší 3 let a pouze za dohledu osoby starší 18 let,
- Jakákoli manipulace s vybavením místnosti je zakázána,
- Znečišťovat, poškozovat místnost či její vybavení je zakázáno.

4.VANA:
- Nesprávné použití vany může vést k vážným úrazům, uživatelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, zejména při vcházení do vany a vycházení z vany,
- Před vstupem do vany, je uživatel povinen zkontrolovat, zda není vana, její části a plochy,
bezprostřední okolí či její příslušenství poškozené či znečištěné,
- Do vany se vstupuje bez bot,
- Vanu smí používat vždy pouze jedna osoba,
- Vanu smí používat jen děti starší 3 let a pouze za dohledu osoby starší 18 let,
- Jakákoli manipulace s vanou je zakázána,
- Znečišťovat, poškozovat vanu a její příslušenství je zakázáno

5.TŘÁSNĚ:
- Nesprávné zacházení s třásněmi může vést k úrazům,
- Na třásně se není možné věšet/houpat se,
- Místnost s třásněmi smí používat vždy pouze jedna osoba,
- Během používání místnosti s třásněmi je zakázáno jíst, pít, kouřit, jak rovněž mít cokoliv v ústech (žvýkačku, bonbon, lízátko apod.)
- Místnost s třásněmi není možné použít po požití alkoholu, léků či jiných návykových látek,
- Přemisťovat třásně či jakkoli s nimi jinak manipulovat je zakázáno.

6.OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ A ATRAKCE:
- Nesprávné použití jakéhokoli zařízení či vybavení SELFIE FACTORY může vést k vážným úrazům, uživatelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, zejména při používaní zařízení, které může být napojeno na elektrický proud,
- Jakékoli závěsy, závěsná zařízení není možné tahat a vystavovat nadměrné zátěži,
- Věšet se na schůdky či s nimi jinak manipulovat je zakázáno,
- Před použitím jakéhokoli zařízení či vybavení SELFIE FACTORY, je uživatel povinen zkontrolovat, zda není toto zařízení či vybavení, jakákoli jeho část či příslušenství poškozené či znečištěné,
- Zařízení či vybavení SELFIE FACTORY smí používat jen děti starší 3 let a pouze za dohledu osoby starší 18 let,
- Jakákoli nesprávná manipulace se zařízením či vybavením SELFIE FACTORY je zakázána,
- Znečišťovat, poškozovat či znehodnocovat zařízení či vybavení SELFIE FACTORY a jejich příslušenství je zakázáno

3. Společná ustanovení

1. Při nedodržení těchto Bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí úrazu.

2. Uživatelé jsou vždy povinni dbát pokynů pracovníků Centra.

3. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby předcházeli vzniku úrazu nebo škody.

4. V případě zjištěné vady/poruchy na zařízení SELFIE FACTORY provozovatel Centra žádá uživatele o nahlášení této vady bezpečnostní službě Avion Shopping Park Ostrava +420 602 374 120

5. Při nedodržení Bezpečnostních pokynů či výzvy pracovníka Centra, poškozování zařízení a vybavení SELFIE FACTORY, je pracovník Centra oprávněn jej kdykoli ze SELFIE FACTORY a/nebo Centra vykázat.

6. Provozovatel Centra neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobné vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením těchto Bezpečnostních pokynů.

V Ostravě dne 14. 8. 2023

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV