VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro použití dárkových poukazů AVION

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro použití dárkových poukazů AVION

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 1. „Prodávajícím“ společnost Ingka Centres Ostrava s.r.o., IČO: 107 08 898, se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85285.

 2. „Centrem“ je obchodní centrum AVION Shopping Park Ostrava, na adrese Rudná 3114/114, 703 00 Ostrava, jehož vlastníkem a provozovatelem je Prodávající.

 3. „Dárkový poukaz“ je poukaz AVION vydávaný Prodávajícím na nákup zboží a služeb v libovolném kamenném obchodě (ze seznamu ochodů, který je uveřejněný na webu https://www.ostrava.avion.cz/cs/darkove-poukazy-seznam/) umístěném v Centru, který lze uplatnit ve lhůtě a za podmínek uvedených na konkrétním Dárkovém poukaze a těchto Podmínkách.

 4. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup Dárkového poukazu Centra. 

 5. „Držitelem Dárkového poukazu“ osoba, která Dárkový poukaz získala a má zájem jej uplatnit. Držitel Dárkového poukazu může, ale nemusí zároveň být Kupujícím.

 6. „Obchodníkem“ provozovatel kamenného obchodu či jiné provozovny umístěné v Centru (uvedený v příloze č. 1 těchto Podmínek), u kterého lze uplatnit Dárkový poukaz za prodané zboží či poskytnuté služby. 

II. Rozsah použití

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro používání Dárkového poukazu (dále jen „Podmínky“) se vztahují na každého Kupujícího a na každého Držitele Dárkového poukazu Centra.

 2. Zakoupením nebo držením Dárkového poukazu každý Kupující a/nebo Držitel Dárkového poukazu vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. 

 3. Dárkový poukaz se vydává v nominální hodnotě 200,- Kč nebo 500,- Kč.

 4. Hodnota Dárkového poukazu není úročena.

 5. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze v kamenných provozovnách Obchodníků uvedených v příloze č. 1 těchto Podmínek. Není možné je uplatnit pro nákupy u Obchodníků na jejich e-shopech.

 6. Kupující může Dárkový poukaz použít sám, nebo jej může převést na Držitele Dárkového poukazu. Držitel Dárkového poukazu jej pak může převést na nového Držitele Dárkového poukazu. Při převodu Dárkového poukazu na Držitele Dárkového poukazu je Kupující, resp. původní Držitel Dárkového poukazu, povinen informovat nového Držitele Dárkového poukazu o těchto Podmínkách.

 7. Dárkový poukaz se uplatňuje jeho fyzickým předáním Obchodníkovi přímo v kamenné provozovně Obchodníka.

 8. Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatnil jako první.

 9. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou, u jednoho Obchodníka a není možné jeho uplatnění rozložit.

 10. Hodnota nákupu u Obchodníka, u kterého se Dárkový poukaz uplatňuje, musí být stejná nebo vyšší než hodnota Dárkového poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nebo služeb nižší než hodnota Dárkového poukazu, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží nebo služeb vyšší než hodnota Dárkového poukazu, je nutné rozdíl doplatit, a to takovým způsobem placení, který umožňuje konkrétní Obchodník, u něhož k uplatnění Dárkového poukazu dochází (tj. hotovostí, platební kartou apod.).

 11. Hodnotu Dárkových poukazů uplatněných při nákupu u Obchodníka lze sčítat.

 12. Dárkový poukaz nelze vrátit nebo vyměnit za hotovost.

 13. Platnost Dárkového poukazu je omezena na 1 (jeden) rok od data vystavení, uplynutím této doby právo s ním spojené zaniká. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit.

 14. Prodávající ani Centrum nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost nebo jakoukoli jinou vlastnost zboží nebo služeb zakoupených u Obchodníka pomocí Dárkového poukazu.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách Centra https://www.ostrava.avion.cz/cs/darkove-poukazy/ a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo Podmínky změnit. Prodávající informuje Kupujícího o změně Podmínek na webu www.avion.cz případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Kupující a Držitel Dárkového poukazu mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 3. V případě, že některá část těchto Podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.

 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je seznam Obchodníků, u kterých lze Dárkový poukaz Centra uplatnit.

 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.6.2023.

Ingka Centres Ostrava s.r.o.


Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV